بخش سفارشات بخش سفارشات

  

اين بخش مسئوليت انتخاب، سفارش و تهيه منابع كتابخانه اي شامل كتاب، نشريات (نشريات چاپي و الكترونيكي) را از طريق خريد، مبادله و اهدا را به عهده دارد. انتخاب منابع اطلاعاتي مورد نياز از طريق شوراي انتخاب صورت مي پذيرد. اعضاي اين شورا عبارتند از معاون پژوهشي، رئيس كتابخانه مركزي، مسئول سفارشات و نماينده تام الاختيار هر دانشكده كه از ميان اعضاي هيات علمي انتخاب مي شود. كلي ه تصميمات شورا به گروه هاي آموزشي و اعضاي هيات علمي منتقل و نظرات آن ها جمع آوري مي شود.پس از رسيدن درخواست ها و اعلام نياز گروه ها از طريق اين شورا، كتابخانه مركزي بر اساس سياست ها و بودجه و سهميه اختصاص يافته به هر گروه اقدام به گزينش نهايي و تهيه مواد مورد نياز مي نمايد.