بخش خدمات فني بخش خدمات فني

اين بخش وظيفه فهرست‌نويسي و آماده‌سازي مجموعه كتاب هاي فارسي، عربي، انگليسي و ساير زبان ها را برعهده دارد. آماده سازي و برگه آرايي منابع سازماندهي شده نيز در اين بخش انجام مي شود. فهرست نويسي كتاب ها دراين بخش مطابق قواعد فهرست نويسي انگلو-امريكن و بر اساس نظام رده بندي كتابخانه كنگره آمريكا و با استفاده از گسترش هاي رده بندي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود.