بخش اطلاع رساني (پايگاه هاي اطلاعاتي الكترونيكي) بخش اطلاع رساني (پايگاه هاي اطلاعاتي الكترونيكي)

تهيه و ارائه خدمات بانكهاي اطلاعاتي در زمينه هاي مختلف علمي به صورتOn-lineو Off-lineاز اهم وظايف اين بخش است. فهرست پايگاه هاي دانشگاه شهركرد را مي توانيد در منوي عمودي سايت دانشگاه تحت عنوان پايگاه هاي اطلاعاتي و يا منوي پايگاه هاي اطلاعاتي در همين سايت مشاهده نماييد.