بخش امانت و مرجع بخش امانت و مرجع

ارائه خدمات امانت، تمديد و رزرو كتاب بر عهده اين بخش است . در بخش مرجع كتابخانه مركزي دايره‌المعارف‌ها، ‌فرهنگ‌ها،‌چكيده‌نامه‌ها، نمايه‌ها و همچنين پايان نامه‌ها نگهداري مي شود. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره مي‌شود. منابع موجود در اين بخش به امانت داده نمي ‌شوند. مراجعين محترم در صورت لزوم مي توانند از خدمات زيراكس استفاده فرمايند.