مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍   
2     ت‍أث‍ی‍ر زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ ب‍ر ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍زای‍ی‌ اس‍لام‌   
3     ت‍اآخ‍رخ‍ط   
4     ت‍ا اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ در ج‍س‍ت‌وج‍وی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌   
5     ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ب‍چ‍ه‌ م‍اه‍ی‌   
6     ت‍اب‍ع‌ گ‍ام‍ا   
7     ت‍اب‍ع‌ ( م‍ف‍ه‍وم‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ )   
8     ت‍اب‍ع‌ ه‍ا و رون‍ده‍ای‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌   
9     ت‍ات‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
10     ت‍اث‍ی‍ر H2 O2 و ش‍وری‌ ب‍ر م‍ح‍ت‍وای‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ و ظرف‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ در دو گ‍ون‍ه‌ در   
11     ت‍اث‍ی‍ر ۱۲ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍ی‍لات‍س‌ ب‍ر س‍طوح‌ س‍رم‍ی‌ hsCRP ، ت‍وان‌ ه‍وازی‌ و پ‍   
12     ت‍اث‍ی‍ر ۱۲ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ورزش‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍طوح‌ س‍رم‍ی‌ رزی‍س‍ت‍ی‍ن‌، آدی‍پ‍ون‍ک‍ت‍ی‍ن‌ و م‍   
13     ت‍اث‍ی‍ر ۶ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ای‍ن‍ت‍روال‌ ک‍م‌ ح‍ج‍م‌ ب‍ا ش‍دت‌ زی‍اد در م‍ق‍اب‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ورزش‍ی‌ ه‍و   
14     ت‍اث‍ی‍ر ۶ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ک‍م‍ل‌ روغ‍ن‌ م‍اه‍ی‌ ب‍رای‍ن‍ت‍ر ل‍وک‍ی‍ن‌ -۶، پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ واک‍ن‍ش‍ی‌ C و   
15     ت‍اث‍ی‍ر ۶ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ک‍م‍ل‌ روغ‍ن‌ م‍اه‍ی‌ ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و   
16     ت‍اث‍ی‍ر ۶ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ک‍م‍ل‌ روغ‍ن‌ م‍اه‍ی‌ ب‍ر س‍طوح‌ اس‍ت‍راح‍ت‍ی‌ ای‍م‍ون‍وگ‍ل‍ب‍ول‍ی‍ن‌ ه‍ا، ک‍و   
17     ت‍اث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍وازی‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ و ت‍داوم‍ی‌ ب‍ر ای‍ن‍ت‍رل‍وک‍ی‍ن‌۶ - و ب‍رخ‍ی‌ از ش‍اخ‍   
18     ت‍اث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍وازی‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ و ت‍داوم‍ی‌ ب‍ر م‍ق‍ادی‍ر س‍رم‍ی‌ AGRP ، ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌   
19     ت‍اث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ورزش‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (ق‍درت‍ی‌ و اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ی‌ ) ب‍ر س‍طح‌ A-FABP و ار   
20     ت‍اث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍وازی‌ ح‍ی‍ن‌ دی‍ال‍ی‍ز ب‍ر س‍طوح‌ ای‍س‍ت‍ات‍ی‍ن‌ و ه‍ورم‍ون‌ رش‍د پ‍لاس‍م‍