مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ب‍ق‍ای‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ گ‍اوی‌ در ش‍رای‍ط آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍س‌ از ف‍رآی‍ن‍د ب‍   
2     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ظی‍م‌ ش‍ع‍ائ‍ر ب‍ا ت‍وه‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ق‍دس‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍   
3     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍اوی‌ ف‍اق‍د زون‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌   
4     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ت‍خ‍م‍ک‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ ش‍ده‌ از ف‍ول‍ی‍ک‍ول‌ ه‍ای‌ آن‍ت‍رال‌ ک‍وچ‍ک‌ ت‍ر از ۲   
5     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ت‍خ‍م‍ک‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ ش‍ده‌ از ف‍ول‍ی‍ک‍ول‌ ه‍ای‌ آن‍ت‍رال‌ ک‍وچ‍ک‌ ت‍ر از ۳   
6     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ روی‍ان‌ ه‍ای‌ گ‍وس‍ف‍ن‍دی‌ ح‍اص‍ل‌ از ت‍خ‍م‍ک‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ج‍م‍د در ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا   
7     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و زم‍ی‍ن‌ آم‍ار در پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ی‍   
8     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ آب‌ ک‍ش‍اورزی‌   
9     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌   
10     ق‍اب‍وس‍ن‍ام‍ه‌   
11     ق‍اب‍وس‌ن‍ام‍ه‌   
12     ق‍اب‍وس‌ ن‍ام‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‍ن‍ام‍ه‌، ش‍رح‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ و ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍ا   
13     ق‍اپ‌ ب‍ازی‌ در ای‍ران‌   
14     ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌، پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ه‍ا و خ‍طرات‌   
15     ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌ ، چ‍ال‍ش‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌   
16     ق‍اچ‍اق‌ زن‍ان‌: ب‍ردگ‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر   
17     ق‍اچ‍اق‍ه‍ای‌ گ‍م‍رک‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ج‍رم‌   
18     ق‍ارچ‌ خ‍وراک‍ی‌ (ت‍ک‍م‍ه‌ ای‌) ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رورش‌ و ت‍ول‍ی‍د و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آف‍ات‌ و   
19     ق‍ارچ‌ خ‍وراک‍ی‌ ل‍ن‍ت‍ی‍ن‍وس‌   
20     ق‍ارچ‌: درس‌ گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌، ب‍خ‍ش‌۱۱