طرح غدير طرح غدير

طرح غدير(عضويت فراگير كتابخانه) از تيرماه سال 1378 در دانشگاه شروع بكار نموده است. اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي مي توانند عضو اين طرح بشوند و از مزاياي اين طرح استفاده نمايند به هر يك از اعضاء اين طرح يك كارت عضويت به همراه سه كارت امانت كتاب داده مي شود كه با اين كارت ها مي توانند از مزاياي هزار كتابخانه تحت پوشش وزارت علوم و آموزش عالي كه با اين طرح قبلاً اعلام همكاري نمودند استفاده كرده و به عنوان عضو آن كتابخانه ها پذيرفته شوند و از تمام مواد خواندني آنها استفاده نمايند.

مزاياي استفاده از طرح غدير چيست؟

يكي از مهمترين هدفهاي چنين برنامه هايي افزايش دسترسي به منابع كتابخانه هاست كه اين منابع مي توانند مواد كتابخانه اي، خدمات كتابخانه اي، نيروي انساني، تجهيزات, فضا و ساير تسهيلات كتابخانه ها باشند. دسترسي به اين منابع مي تواند به صورت غير مستقيم و از طريق ارتباط كتابخانه ها با يكديگر يا مستقيم و از طريق مراجعه خود استفاده كنندگان به كتابخانه ها باشد.