کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : American Chemical Society
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Agricultural chemistry - -periodicals
Athmosphere chemistry - Environment aspects - Congresses
Textile fibers, Synthetic, Congresses
Biochemisty - periodicals
Metabolic detoxification - Congresses
Chemistry, Technical - Periodicals
Feeds
 
پدیدآور:
International conference on the chemistry of the Atmosphere ( Maryland Dec. 2 - 6 1991 )
 
ناشر:
American chemical society
American Chemical Society
American Chemical Society,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
chmistry of the Atmosphere: its impact on global change perspectives and Recommendations
International conference on the chemistry of the Atmosphere ( Maryland Dec. 2 - 6 1991 ) ؛  Washington, DC American Chemical Society   ، 1991
شماره راهنما: ‭QC‬,‭879.6‬,‭.I55‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Aido - Keto reductases and toxicant metabolism
Oxford American chemical society   ، 2004
شماره راهنما: ‭RA‬,‭1220‬,‭.A43‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله لاتین
 
 
Analytical chemical
Washington American Chemical Society   ، 1948
شماره راهنما: TP,1,.I615
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله لاتین
 
 
Biochemistry
Columbus American chemical society   ،
شماره راهنما: QD,1,.B58
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله لاتین
 
 
Journal of agricuitural and food chemistry
Easton American chemical society   ، 1953
شماره راهنما: S,583,.J6
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Polymeric nanofibers
Washington, DC American Chemical Society   ، c2006
شماره راهنما: ‭TS‬,‭1548.5‬,‭.P624‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Flavor chemistry of animal foods
American Chemical Society ؛  Washington American Chemical Society,   ، 1978
شماره راهنما: ‭SF‬,‭97.7‬,‭.F58‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک