کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Spiegel,Murray R.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Algebra
Laplace tranformation
Engineering mathematics- outlines, syllabi, etc.
Vector analysis
Statistics - Problems, exercises, etc
Mathematics - Formulae
Engineering mathematics - outlines, syllabi, etc
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ف‍رم‍ول‌ه‍ا
 
پدیدآور:
Spiegel, Murray R
Spiegel,Murray R.
اس‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍اری‌ آر.، ۱۹۴۳ - م‌
 
ناشر:
McGraw - Hill
McGraw-Hill
ن‍ی‍از دان‍ش‌
McGraw- Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of college algebra
Spiegel,Murray R. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1956
شماره راهنما: ‭QA‬,‭154‬,‭.S56S35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced mathematics for engineers and scientists
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw - Hill   ، [1980
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.S654‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical handbook of formulas and tables
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw - Hill   ، 1968
شماره راهنما: ‭QA‬,‭41‬,‭.S65‬,‭1968‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced mathematics for engineers and scientists
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw- Hill   ، 1971
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.S68‬,‭1971‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of statistics
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw - Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276.2‬,‭.S65‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw- Hill   ، 1974
شماره راهنما: ‭QA‬,‭261‬,‭.S65‬,‭1974‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of laplace transforms
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw - Hill   ، 1965
شماره راهنما: ‭QA‬,‭432‬,‭.S65‬,‭1965‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced mathematics for engineers and scientists
Spiegel, Murray R ؛  New York McGraw- Hill   ، 1983
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.S68‬,‭1983‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرمولها و جدول های ریاضی
اسپیگل ، ماری آر.، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران نیاز دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک