کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دوس‍ت‍ی‌ ( اس‍لام‌)
س‍د و س‍دس‍ازی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
چ‍دن‌ - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ا( ج‍ب‍ر)
داس‍ت‍ان‍ه‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ام‍ام‌ دوازده‍م‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
ب‍ت‍ون‌ -م‍خ‍ل‍وط ک‍ردن‌
ت‍ول‍ی‍د - ن‍ظارت‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌
ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
ج‍ه‍اد
ذره‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
راه‍ه‍ا -طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍وص‌ - دی‍وان‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌( ع‌ )ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
راف‍ت‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌ ال‍ه‌
م‍طه‍ری‌، اح‍م‍د
رم‍ض‍ان‍ی‍ان‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
ت‍اس‍ی‌ ، ال‌ . ج‍ی‌
ح‍ی‍دری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
داوودپ‍ور، ح‍م‍ی‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
اس‍م‍ی‍ت‌ ، ن‍ی‍ل‌
ب‍ح‍ران‍ی‌، ه‍اش‍م‌
م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
م‍وش‍ر، آرت‍ور ث‌.
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ۳۸۵ - ۴۷۰ ق‌.
ن‍اش‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ .ا
ام‍ام‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ه‍ی‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر آف‍اق‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌ ، س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
س‍ع‍دی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌)
دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ات‍ون‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه حلقه ها
معتمدی ، منصور ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۷‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشبرد کشاورزی : لازمه های تحول و نو سازی کشاورزی
موشر، آرتور ث . ؛  تهران وزارت کشاورزی ، سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ذرات بنیادی
تاسی ، ال . جی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳/۲۴‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی نوین : نتایج انقلاب چامسکی
اسمیت ، نیل ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها
گلعذار، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۱۰‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی اجرای سازه های فولادی
ایرانی ، فریدون ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سازه های هیدرولیکی سدهای کوچک
[ تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جاده های جنگلی و کوهستانی ( طرح و پروژه )
رافت نیا، نصرت اله ؛  [بابلسر] دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۲۹‬,‭ر۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیداری با اهل قلم :درباره بیست کتاب نثر فارسی
یوسفی ، غلامحسین ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای پرتونگارها
هی ، جورج ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح اختلاط بتن
رمضانیانپور، علی اکبر ؛  تهران علم و صنعت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل مقاومت مصالح
ناش ، ویلیام .ا ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی با معنی واژه ها و شرح بیتها
بیهقی ، محمد بن حسین ۳۸۵ - ۴۷۰ ق . ؛  [تهران ] سعدی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی علی بن الحسین ( ع )
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۳‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت عملی
داوودپور، حمید ؛  تهران خاتون   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جنگ ، یا فرمانهای نظامی در اسلام
حیدری کاشانی ، حسین ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۶/۱‬,‭‌ح۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیمای حضرت مهدی ( عج )در قرآن
بحرانی ، هاشم ؛  تهران نشر آفاق   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۱‬,‭‌ب۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای صاحبدلان
محمدی اشتهاردی ، محمد ؛  قم دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹‬,‭‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
منوچهری دامغانی :ادوار زندگی و آفرینشهای هنری همراه با گزیده و شرح اشعار
امامی ، نصرالله ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۷۵۸‬,‭‌ف‍لا۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رابطه دوستی و محبت
مطهری ، احمد ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۲‬,‭‌م۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9