کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍ه‌ س‍ازی‌ - ای‍ران‌ - طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
آب‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ری‍ت‍م‍ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ دان‍ه‌ روغ‍ن‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - واک‍ن‍ش‍ه‍ا
گ‍رم‍ا
غ‍لات‌ - ف‍راورده‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
دام‍ه‍ا - خ‍وراک‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ن‍ه‍ان‍دان‍گ‍ان‌
آب‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ - خ‍راس‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
ولای‍ت‍ی‌ ، س‍ع‍دال‍ه‌
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور ال‌
خ‍داوردی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ، ن‍اص‍ر
م‍ات‍ی‍و ، ژ
س‍ی‍ن‍گ‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ ، ج‌.
دی‍وی‍س‌ ، پ‍ی‍ت‍ر ه‍دل‍ن‍د
لان‍داو ، ل‍و داوی‍دوی‍چ‌
زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌ ، م‍ارک‌ وال‍دو
ک‍ن‍ت‌، ل‌ .ن‌.
م‍ع‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
غ‍ی‍اث‍ی‌ ، م‍ه‍ران‌
رن‍ب‍رگ‌ ، آل‍ن‌
م‍ی‍ل‍ر، ای‌ . ال‌.
ول‍ش‌ ، ج‍ی‍م‍ز . آر
م‍ای‍ر، ری‍م‍ون‍د .آر
دوب‍ون‌ ، آن‍دره‌
آری‍ان‍ژاد ، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌
گ‍ل‍دش‍ت‍ای‍ن‌، لاری‌ . ج‍ی‌
وای‍س‌، ای‌ .آی‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ج‍ن‍وب‌
ن‍ی‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
ب‍ال‌ ک‍ب‍وت‍ران‌
ن‍ش‍ر دی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌؛ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید عملیات
مایر، ریموند .آر ؛  تهران نشر دی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منابع و مسائل آب استان خراسان
ولایتی ، سعداله ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اهمیت پروتئین مواد خوراکی برای نشخوار کنندگان
میلر، ای . ال . ؛  زنجان جهاد دانشگاهی زنجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۸‬,‭‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی غلات
کنت ، ل .ن . ؛  مشهد آستان قدس رضوی ؛ معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۴۵‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت تیره های گیاهان بومی و کاشتنی مناطق معتدله شمالی
دیویس ، پیتر هدلند ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۹۵‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریتمهای زیست شناسی
رنبرگ ، آلن ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۲۷‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقشه های ساختمانی برای زمینهای محدود
خداوردی جعفری ، ناصر ؛  تهران بال کبوتران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خاک شناخت
سینگر، مایکل ، ج . ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۲‬,‭‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم واکنشها در شیمی آلی
ماتیو ، ژ ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۶‬,‭‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانه های روغنی
وایس ، ای .آی . ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۸‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
معیری ، محمد صادق ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع
غیاثی ، مهران ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۷‬,‭‌غ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و ترمودینامیک
زیمانسکی ، مارک والدو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۵۴/۲‬,‭‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک شهری
دوبون ، آندره ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید
آریانژاد ، میربهادرقلی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جنوب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن
گلدشتاین ، لاری . جی ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌گ۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری
لانداو ، لو داویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور ال ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات
ولش ، جیمز . آر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9