کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دام‍ه‍ا - ت‍غ‍دی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ - م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌- م‍ف‍اه‍ی‍م‌
خ‍اک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ - ک‍م‍ی‌
م‍رک‍ب‍ات‌ - آب‍ی‍اری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ب‍ذره‍ا -ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
گ‍ل‌ ک‍اری‌
ب‍روس‍ل‍وز
آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ - ای‍ران‌
م‍رغ‌ و خ‍روس‍ه‍ا - ت‍غ‍ذی‍ه‌
ق‍ن‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌
گ‍اوداری‌
اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ - م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌
م‍اه‍ی‍ه‍ا -آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ه‍ای‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌
 
پدیدآور:
ب‍ارو، گ‍وردون‌
وگ‍ل‌ ، آرت‍ور
ت‍رن‍ی‌ ، ان‍درو .ل‌
ک‍ل‍ی‌ ، ا .ف‍ن‌ وی‍ک‌
ک‍ردوان‍ی‌ ، پ‍روی‍ز
رس‍ت‍گ‍ار، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ن‍ورت‍ن‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
ب‍رن‍ات‍س‍ک‍ی‌ ، ه‌
م‍وس‍وی‌ ، ف‍ره‍اد
چ‍رچ‌ ، دی‌ . س‍ی‌.
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍ل‍ول‌
م‍ج‍دری‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ی‍ات‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌ ، ب‍رن‍ه‍ارد
س‍روی‌ ، ری‍م‍ون‍د
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ادک‍ور، ام‌ . م‍ن‍ی‍ر
وف‍ائ‍ی‍ان‌ ،م‍ح‍م‍ود
گ‍وب‍ل‍و، ه‍ان‍ری‌
وث‍وق‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ام‍وز، ج‍ان‌ . د.
 
ناشر:
م‍ت‍رج‍م‌
س‍م‍ت‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ژن‍ج‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ع‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ره‍م‍ن‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آبشناسی
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌غ۷آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی : مفاهیم ، مسائل و حل آنها
سروی ، ریموند ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌س۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آب و هوا شناسی
علیجانی ، بهلول ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱‬,‭‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منابع و مسائل آب در ایران
کردوانی ، پرویز ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌ب۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خواص مهندسی خاک
وفائیان ،محمود ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭و۷‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای تغدیه طیور
ساموز، جان . د. ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۸۷‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماهیان آب شیرین
وثوقی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۲۴‬,‭و۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تولید بذر در محصولات زراعی
کلی ، ا .فن ویک ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۷‬,‭‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیمکاری
رستگار، محمد علی ؛  تهران برهمند   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۰‬,‭ر۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ، آرتور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختار داخلی کامپیوترهای شخصی
نورتن ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه گاو
پیاتکوفسکی ، برنهارد ؛  تهران مترجم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۳۹‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آبیاری باغهای میوه خزان دار
موسوی ، فرهاد ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۱‬,‭‌م۸آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای بذرکار
برناتسکی ، ه ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۸۳‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و خوراک دادن دام
چرچ ، دی . سی . ؛  زنجان جهاد دانشگاهی ژنجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ج۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کشت و پرورش گلها
مجدری ، عبدالحسین ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۰۸‬,‭‌م۳‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قنات : فنی برای دستیابی به آب
گوبلو، هانری ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۷‬,‭‌گ۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بروسلوز
مادکور، ام . منیر ؛  تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳‬,‭‌ب۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ، اندرو .ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ت۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9