کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
ح‍ی‍وان‍ات‌ اه‍ل‍ی‌ -ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
گ‍اوه‍ا - زای‍م‍ان‌
دام‍ه‍ا - ت‍غ‍دی‍ه‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
خ‍اک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
گ‍وس‍ف‍ن‍دداری‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
ت‍ول‍ی‍د - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ک‍وان‍ت‍وم‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍اوداری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
دام‍ه‍ا -ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍واک‍س‌ ، دی‌
ب‍ی‍ردن‌ ، اچ‌ . ج‍و.
گ‍ال‍ن‌ ، س‍ی‍ل‍ور .ج‍ی‌
پ‍ی‍ت‍رز، آ .ر.
طاه‍ری‌ ، ش‍ه‍ن‍ام‌
ل‍وک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌.ج‌
گ‍لاب‍ی‌ ، س‍ی‍اوش‌
ج‍ام‍ع‍ی‌ ، پ‍روی‍ز
گ‍اس‍ی‍ورووی‍چ‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
ک‍لای‍ن‌ ب‍رگ‌ ، ات‍و
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌ ، رال‍ف‌.ال‌.
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‌.
اح‍دی‌ ، ح‍س‍ن‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ ، س‍ی‍روس‌
م‍س‍ت‍غ‍ن‍ی‌ ، خ‍داداد
چ‍ان‍گ‌ ، اس‌ . اس‌
س‍ی‍ت‍وی‍چ‌ ، ن‌.
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ج‍ن‍وب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ف‍ردوس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ان‍دی‍ش‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کوانتومی
گاسیوروویچ ، استفان ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه اعداد
لوک ، ویلیام .ج ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
سیتویچ ، ن . ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خوراک دادن عملی به گاو
طباطبائی ، محمد مهدی ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭ط۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی تولید مثل : تولید مثل کاربردی در حیوانات اهلی
بیردن ، اچ . جو. ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۷۱‬,‭‌ب۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
باروری و مامایی در گاو
نواکس ، دی ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۰۵‬,‭‌ن۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تولید مثل در گاو
پیترز، آ .ر. ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۰۵‬,‭‌پ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرورش گوسفند در گوسفندداریهای کوچک
فیلیپس ، رالف .ال . ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه تجربی دام و طیور
جامعی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ج۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی جامعه شناسی
گلابی ، سیاوش ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
کلاین برگ ، اتو ؛  تهران اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای آموزشی و پرورشی : روشها و فنون تدریس
شعبانی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷۷۵‬,‭‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی مقایسه ای دستگاه گوارش
مستغنی ، خداداد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۱۸۷‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد : مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
احدی ، حسن ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودک
عظیمی ، سیروس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات کاربردی
طاهری ، شهنام ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جنوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭ط۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر
گالن ، سیلور .جی ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد : مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک
احدی ، حسن ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ف‍لا۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک : مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناند پ . ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیص باکتریولوژی و مایکولوژی درمانگاهی دامپزشکی
چانگ ، اس . اس ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۸۰/۳‬,‭‌ج۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9