کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Humana Press,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Chromosomes - Research - Methodology
Plant genetic engineering - laboratory manuals
Embryonic stem cells - Laboratory manuals
Biometry
Developmental biology - Laboratory manuals
Guanosine triphosphatas - Laboratory manuals
Human cell culture - laboratory manuals
Nucleotide sequence
Genetic disorders - Molecular diagnosis - laboratory manuals
Cellular signal transduction - Research - Methodology
Immunocytochemistry- methodology
Proteins - Purification - Laboratory manuals
Oxidation, Physiological - Laboratory manuals
Agrobacterium
Opioids - Laboratory manauals
Cell culture - Technique
Plant genetic engineering - Laboratory manuals
Molecular neurobiology - Methodology
Epithelial ceells - Laboratory manuals
Genomic imprinting - laboratory manuals
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Humana Press
Humana press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Immunocytochemical methods and protocols
New Jersey Humana Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭QR‬,‭187‬,‭.I45‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
DNA sequencing protocols
New Jersey Humana Press   ، 1993
شماره راهنما: ‭QO‬,‭624‬,‭.D63‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Molecular diagnosis of genetic diseases
New Jersey Humana Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭RB‬,‭155.6‬,‭.M65‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Protein purification protocols
New Jersey Humana Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QP‬,‭551‬,‭.P76‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Plant gene transfer and expression protocols
New Jersey Humana Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QK‬,‭981.5‬,‭.P56‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Plant cell electroporation and electrofusion protocols
New Jersey Humana Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QK‬,‭981.5‬,‭.p53‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Signal transduction protocols
New Jersey Humana Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QP‬,‭517.C45‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Chromosome analysis protocols
New Jersey Humana Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭QH‬,‭600‬,‭.C47‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Protocols in molecular neurobiology
New Jersey Humana Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭QP‬,‭356.2‬,‭.P76‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Agrobacterium protocols
New Jersey Humana Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QR‬,‭82.R45‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Human cell culture protocols
New Jersey Humana Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QH‬,‭585.2‬,‭.H85‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Genomic imprinting: Methods and protocols
Totowa Humana Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭QH‬,‭450‬,‭.G468‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Biostatistical methods
New Jersey Humana Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭QH‬,‭323.5‬,‭.B5628‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
GTPase protocols: the ras superfamily
Totowa Humana Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭QP‬,‭609‬,‭.G83G774‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Embryonic stem cells: Methods and protocols
Totowa Humana Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭QH‬,‭440.5‬,‭.E43‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Basic cell culture protocols
New Jersey Humana Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QH‬,‭585.2‬,‭.A56B3‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Epithelial cell culture protocols
New Jersey Humana press   ، 2002
شماره راهنما: ‭QP‬,‭88.4‬,‭.E625‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Developmental biology protocols
New Jersey Humana Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭QH‬,‭491‬,‭.D4625‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Opioid research: methods and protocols
New Jersey Humana Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭RM‬,‭328‬,‭.O655‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Oxidants and antioxidants: ultrastructure and molecular biology protocols
New Jersey Humana Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭RB‬,‭170‬,‭.O944‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9