کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ت‍رم‍رغ‍ه‍ا - پ‍رورش‌
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - ع‍راق‌ - ک‍رب‍لا
م‍ع‍ج‍زه‌( اس‍لام‌)
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
دام‍ه‍ا - داروش‍ن‍اس‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ک‍ش‍اورزی‌ - م‍اس‍ی‍ن‌ آلات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ح‍س‍اب‍ان‌
ه‍م‍زی‍س‍ت‍ی‌
ارف‍ع‌، رض‍ا، ۱۳۱۶-۱۲۲۹ - خ‍اطرات‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍رات‌
گ‍ورب‍اچ‍ف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌، خ‍اطرات‌
ش‍ی‍خ‌ ص‍ن‍ع‍ان‌ - داس‍ت‍ان‌
اع‍ت‍ک‍اف‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اس‍لام‌ و ج‍ن‍گ‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ت‍ه‍ل‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
گ‍ورب‍اچ‍ف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
آل‌ طع‍م‍ه‌، س‍ل‍م‍ان‌ ه‍ادی‌
م‍ق‍دم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
ک‍لاگ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍رای‍ب‍ی‍چ‌، آن‍دری‍اس‌
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وح‍دت‌، ص‍ال‍ح‌، ۱۳۱۳-
ارف‍ع‌، رض‍ا
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌
ال‍م‍اس‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
غ‍ازان‌ ش‍اه‍ی‌، ج‍واد
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌
ده‍ق‍ان‌ س‍ام‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌
گ‍ری‍م‍ال‌، پ‍ی‍ر
ری‍ن‍س‍ر، ت‍رادی‌
م‍س‍ت‍اج‍ران‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۷-
م‍ن‍ظوری‌، ک‍رام‍ت‌
 
ناشر:
م‍ن‍ی‍رآذر
ال‍ه‍ادی‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
اطلاع‍ات‌
ج‍زی‍ل‌
ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ "س‍لام‌ ال‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌"
ن‍م‍ا
س‍پ‍ه‍ر: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ق‍ای‍ق‌ روس‍ت‍ا
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ع‍م‍ان‌ س‍ام‍ان‍ی‌
ق‍دس‌
ک‍ارن‍و
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اس‍رار
س‍خ‍ن‌، ش‍ه‍اب‌ ث‍اق‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خودناشناختگی ( روایتی دیگر از داستان عارفانه شیخ صنعان )
وحدت ، صالح ، ۱۳۱۳- ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۹۴‬,‭‌ح۳۴‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آفات و بیماریها :ترم دوم
کلاگری ، محسن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری شقایق روستا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۳۱‬,‭‌ک۸آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتکاف ره توشه سالکان به ضمیمه فتاوای حضرات آیات عظام
شمس الدین ، سید مهدی ؛  قم قدس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۲‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات میخائیل گورباچف
گورباچف ، میخائیل ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۲۹۰/۳‬,‭‌گ۹‌گ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ( 0002 lecxE اکسل ۲۰۰۰)
رینسر، ترادی ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شکرستان
دهقان سامانی ، ابوالفتح ؛  اصفهان عمان سامانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۶۹۲‬,‭‌ش۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تناقض نما یا غیب نمون :نگرشی نو به معجزه
احمدی ، محمدامین ؛  قم حوزه علمیه قم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کربلا و حرمهای مطهر
آل طعمه ، سلمان هادی ؛  قم الهادی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۳/۲‬,‭‌م۳‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اساطیر یونان و رم
گریمال ، پیر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۷۱۵‬,‭‌گ۴‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور اصطلاحات فنی مهندسی ( انگلیسی - فارسی - آلمانی و فرانسوی )
مقدم ، اسماعیل ؛  تبریز منیرآذر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ف۹۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک :مکانیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  مشهد نما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قواعد علمی و هنری عکاسی
منظوری ، کرامت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۸‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی دامپزشکی
فقیهی ، محمد ؛  تهران نشر جهاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۱۵‬,‭‌ف۷‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
همزیستی
مستاجران ، اکبر، ۱۳۲۷- ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۸‬,‭‌م۵‌ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل ۷
لیتهلد، لوئیس ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حماسه و عرفان
جوادی آملی ، عبداله ؛  قم مرکز نشر اسرار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱/۶‬,‭‌ج۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خاک و روابط آن در کشاورزی
غازان شاهی ، جواد ؛  تهران کارنو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱‬,‭‌غ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات پرنس ارفع
ارفع ، رضا ؛  تهران سخن ، شهاب ثاقب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۹۱‬,‭‌ف‍لا۴‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مکانیزاسیون کشاورزی
الماسی ، مرتضی ؛  قم انتشارات حضرت معصومه "سلام اله علیه "   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پرورش شترمرغ =tnemeganam mreaf hcirtsO
کرایبیچ ، آندریاس ؛  تهران سپهر: نیکخواه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۱۱‬,‭‌ک۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9