کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ی‍وان‍ات‌ اه‍ل‍ی‌ -ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌- م‍ف‍اه‍ی‍م‌
خ‍اک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ا( ج‍ب‍ر)
دام‍ه‍ا - خ‍وراک‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
آب‍ی‍اری‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ - ای‍ران‌
م‍رغ‌ و خ‍روس‍ه‍ا - ت‍غ‍ذی‍ه‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
گ‍اوداری‌
آب‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ - خ‍راس‍ان‌
اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍اه‍ی‍ه‍ا -آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ردن‌ ، اچ‌ . ج‍و.
ولای‍ت‍ی‌ ، س‍ع‍دال‍ه‌
ب‍ارو، گ‍وردون‌
ک‍ردوان‍ی‌ ، پ‍روی‍ز
ل‍وک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌.ج‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
گ‍اس‍ی‍ورووی‍چ‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
م‍وش‍ر، آرت‍ور ث‌.
م‍ی‍ل‍ر، ای‌ . ال‌.
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍ل‍ول‌
دی‌ ، آر .ای‌.
ع‍ال‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
م‍ای‍ر، ری‍م‍ون‍د .آر
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
س‍روی‌ ، ری‍م‍ون‍د
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وف‍ائ‍ی‍ان‌ ،م‍ح‍م‍ود
وث‍وق‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍ت‍وی‍چ‌ ، ن‌.
س‍ام‍وز، ج‍ان‌ . د.
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
س‍م‍ت‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ع‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌ ، س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
ن‍ش‍ر دی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه حلقه ها
معتمدی ، منصور ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۷‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کوانتومی
گاسیوروویچ ، استفان ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبشناسی
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌غ۷آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه اعداد
لوک ، ویلیام .ج ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید عملیات
مایر، ریموند .آر ؛  تهران نشر دی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی : مفاهیم ، مسائل و حل آنها
سروی ، ریموند ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌س۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاهی شیمی تجزیه
دی ، آر .ای . ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، مجتمع دانشگاهی بیرجند   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آب و هوا شناسی
علیجانی ، بهلول ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱‬,‭‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منابع و مسائل آب در ایران
کردوانی ، پرویز ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم های آبیاری
عالمی ، محمد حسن ؛  دانش و فن   ،
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۳۰‬,‭‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشبرد کشاورزی : لازمه های تحول و نو سازی کشاورزی
موشر، آرتور ث . ؛  تهران وزارت کشاورزی ، سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌ب۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
منابع و مسائل آب استان خراسان
ولایتی ، سعداله ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خواص مهندسی خاک
وفائیان ،محمود ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭و۷‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
سیتویچ ، ن . ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اهمیت پروتئین مواد خوراکی برای نشخوار کنندگان
میلر، ای . ال . ؛  زنجان جهاد دانشگاهی زنجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۸‬,‭‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای تغدیه طیور
ساموز، جان . د. ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۸۷‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ماهیان آب شیرین
وثوقی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۲۴‬,‭و۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خوراک دادن عملی به گاو
طباطبائی ، محمد مهدی ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭ط۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی تولید مثل : تولید مثل کاربردی در حیوانات اهلی
بیردن ، اچ . جو. ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۷۱‬,‭‌ب۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9