اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به بانك هاي اطلاعاتيProquest

احتراماٌ به استحضار مي‌رساند كتابخانه مركزي دانشگاه با همكاري پايگاه  Proquestاز طريق شوراي تامين منابع علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به برقراري يك دوره دسترسي آزمايشي در مدت زمان محدودي به مجموعه  ژورنال هاي الكترونيكي و مجموعه پايان نامه هاي دانشگاه هاي معتبر دنيا،در قالب بانك هاي اطلاعاتيProQuest Central وProQuest Global ، جهت استفاده اعضاء هيئت علمي و كاربران محترم دانشگاه نموده است. اين دسترسي به صورتIP Based بوده وعلاقه مندان براي استفاده از پايگاه هاي مذكور مي توانند در محيط دانشگاه، از طريق نشاني زير اقدام نمايند:


http://search.proquest.com


در صورت داشتن هرگونه سوال و يا ابهام در استفاده از پايگاه هاي فوق، مي توانيد با نشاني پست الكترونيكي كتابخانه مركزي(library@ sku.ac.ir)  مكاتبه نماييد.

نظر
لینک مطلب :