درخواست و سفارش مدرك درخواست و سفارش مدرك

سفارش كتاب و مقاله
از آنجايي كه برآوردن نياز اطلاعاتي مراجعين هدف غايي هر كتابخانه مي باشد ولي با توجه به رشد روز افزون اطلاعات در عصر كنوني هيچ كتابخانه اي قادر به نگهداري و جمع آوري تمام منابع مورد نياز مراجعين خود نمي باشد. دراين راستا كتابخانه مركزي دانشگاه شهرکرد براي تامين منابع اطلاعاتي مورد نياز كاربران خود طرح سفارش كتاب و مقاله را به كاربران خود عرضه كرده است. اين بخش كليه درخواستهاي متقاضيان را بررسي و درصورت امكان تهيه مي نمايد.